VRH Modern LIFE

      VRH Modern Life ดำเนินธุรกิจลักษณะเอ็กซคลูซีฟดีลเลอรโดยจะเปนผูคัดเลือกผลิตภัณฑที่อยูในกลุมหองน้ำ หองครัวที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากผูผลิตหรือแบรนดชั้นนำ ที่ไดรับการยอมรับในเรื่องการออกแบบ และนวัตกรรมการใชงานที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เขามาจัดจำหนายในประเทศไทย และไดรับสิทธิ์เปนตัวแทนจำหนายเพียงผูเดียวในประเทศไทย

      สำหรับในชวงเปดตัวไดคัดสรรผลิตภัณฑกอกน้ำ และสุขภัณฑคุณภาพที่มาพรอมกับเทคโนโลยีการใชงานจากประเทศในยุโรป ซึงมีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสำหรับสินคากลุมนี้โดยเฉพาะ ไดแก กอกน้ำเปด-ปดอัตโนมัติจาก CONTI+ สวิสเซอรแลนด และสุขภัณฑ Intelligent จาก AXENT สวิสเซอรแลนด

      ผูนำดานสินคานวัตกรรมดานกอกน้ำ sensor ระดับโลก จากประเทศสวิสเซอรแลนด ดำเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 จากประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจเปนที่ยอมรับจากผูใชตอผลิตภัณฑดวยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงจากสวิสเซอรแลนด ใหความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ดีไซนที่โดดเดน ฟงกชั่นที่ตอบโจยททุกความตองการ ที่ไมเพียงเพิ่มความสะดวกสบายแกผูใช แตยังคำนึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีประหยัดน้ำ

      นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตใหกับหลากหลายแบรนดชั้นนำทั่วโลกอาทิเชน Miele, Bosch/Siemens, Electrolux, Whirlpool/Baulenecht, V-Zug, Laufen เปนตน จีงทำใหผลิตภัณฑของ CONTI+ เปนผูนำทางดานเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถ
ตอบสนองครบทุกฟงกชั่นการใชงาน และมอบประโยชนแหงความคุมคาอยางสูงสุด

References

     AXENT SWITZERLAND อีกหนึ่งผู้นำด้านสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ Intelligent ระดับโลก มุ่งเน้นสินค้าที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความสุนทรีย์ นำเสนอความเรียบง่ายบนความซับซ่อน ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์เรียบหรูมีสเน่ห์ พร้อมฟังก์ชั่นล้ำสมัยใช้งานง่าย

      ผลิตภัณฑ์ของ AXENT SWITZERLAND ประกอบไปด้วยสุขภัณฑ์ Intelligent ดีไซน์บางเฉียบเรียบหรู ผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย สั่งการผ่านรีโมทคอลโทรล หรือเข้าถึงการสั่งการผ่าน App ทาง Smart Phone อย่างง่ายดาย ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์อ่างล้างหน้า และอ่างอาบน้ำ ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต ออกแบบ จนถึงวัสดุในการผลิต เป็นเหมือนงานศิลปะที่ใช้งานได้