top of page

VRH Modern LIFE

VRH ModernLife สินค้าแต่งบ้านยุคใหม่ เสริมสร้างความสะดวกสบาย เติมความสุขภายในบ้าน พร้อมเน้นดีไซน์ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย มาควบคู่กับเทคโนโลยี สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องพักผ่อนต่างๆ ภายในบ้าน รวมไปถึงสำนักงาน หรือโรงแรม รีสอร์ท ที่สาธารณะ

 

โดยปัจจุบัน VRH ModernLife  มีผลิตภัณฑ์อาทิเช่น
- ก๊อกน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติ แบบ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ไม่ต้องเสียบปลั๊ก จาก Conti
- ถังขยะ เปิด-ปิด อัตโนมัติ แบบ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ลดการสัมผัส JAVA 
- ชุดเครื่องจ่ายเจล น้ำยา อัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง
- เครื่องฟอกอากาศ พร้อมแสงอัลตร้าไวโอเล็ต สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
- อุปกรณ์ใช้งาน ตกแต่งห้องครัว อำนวยความสะดวกในการทำครัว
- อุปกรณ์สำหรับ ตกแต่งบ้าน ใส่ของ ปลูกต้นไม้
- อุปกรณ์อะไหล่สำหรับห้องน้ำ เป็นต้น


สินค้า VRH ModernLife นำเข้า และดูแลการจัดจำหน่ายโดย VRH
การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหมวดหมู่สินค้า ตามที่บริษัทกำหนด

      ผูนำดานสินคานวัตกรรมดานกอกน้ำ sensor ระดับโลก จากยุโรป ดำเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 จากประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจเปนที่ยอมรับจากผูใชตอผลิตภัณฑดวยมาตรฐานคุณภาพระดับโลกของยุโรป ใหความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ดีไซนที่โดดเดน ฟงกชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความตองการ ที่ไมเพียงเพิ่มความสะดวกสบายแกผูใช แตยังคำนึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีประหยัดน้ำ

      นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตใหกับหลากหลายแบรนดชั้นนำทั่วโลกอาทิเชน Miele, Bosch/Siemens, Electrolux, Whirlpool/Baulenecht, V-Zug, Laufen เปนตน จีงทำใหผลิตภัณฑของ CONTI+ เปนผูนำทางดานเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถ
ตอบสนองครบทุกฟงกชั่นการใชงาน และมอบประโยชนแหงความคุมคาอยางสูงสุด

References

bottom of page