top of page
คุณสมบัติสุขภัณฑ์อัตโนมัติ Jomoo

คุณสมบัติสุขภัณฑ์อัตโนมัติ VRH

     สุขภัณฑ์อัตโนมัติรุ่น Jomoo จาก VRH ผลิตจากวัสดุเซรามิกเกรดคุณภาพ พร้อมระบบอำนวยความสะดวกทั้งระหว่างและหลังการขับถ่าย ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล มั่นใจในการใช้งานด้วยชุดปลั๊กป้องกันไฟฟ้าช็อต และชุดกรองน้ำก่อนเข้าสู่ระบบชักโครก

MDL_WIX_news-01.jpg

Floor Standing Automatic Toilet

icon jomoo-01.png
bottom of page