top of page

ความพิเศษของก๊อกน้ำ Conti+

ความพิเศษของก๊อกน้ำ sensor conti+

- อุปกรณทั้งหมดอยูภายในตัวกอก
- ใชพลังงานจากแบตเตอรี่
- ติดตั้งงาย เปลี่ยนแทนกอกธรรมดาไดทันที่

- Twin Sensors สแกนสภาพแวดลอมทั้งแกนตั้งและแกนนอน
- ตั้งคาการทำงานอัตโนมัติ ใหเหมาะสมกับอางที่ติดตั้ง (เฉพาะรุน Ultra)
- เก็บบันทึกขอมูลการทำงาน เชน ระยะเวลาที่เปดใช, จำนวนครั้ง

- Battery/Mains Operation : สามารถใชไดทั้งระบบไฟ DC 6V.(ถานอัลคาไลน ขนาด AA 4 กอน)
- Solar (อุปกรณเสริม) : อุปกรณโซลารเซลล ผลิตไฟฟาไดดวยแสงสวาง 50 ลักซ (เทียบเทาแสงจากเทียน 6 เลม) จึงผลิตไฟฟาไดดวยแสงจากหลอดไฟในหองน้ำ
- Turbine (อุปกรณเสริม) : อุปกรณปนไฟฟาจากการไหลของน้ำ ชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหสามารถใชงานไดยาวนานถึง 8 ป

- ใชพลังงานเพียง 2 ครั้ง เมื่อปดน้ำ หรือ เปดน้ำ ดวยเทคโนโลยี Bi-Stable Valve
- เปด-ปด 1,000,000 ครั้ง ตลอดอายุการใชงาน
- 0.3-10 BAR
- 80 องศาเซลเซียส

bottom of page